3. REZULTATY BADANIA NARZĘDZIEM SELFIE WBL 

WPROWADZENIE

Ten Moduł opisuje drogę od powstania raportu SELFIE WBL do ustalenia priorytetów i celów planu działania. Składa się z trzech części (przegląd wyników, wybór elementów, ustalenie priorytetów). Główne efekty to zrozumienie tematu z punktu widzenia różnych uczestników procesu: dyrektorów szkół, nauczycieli, instruktorów w zakładach pracy i uczniów oraz umiejętność oceny mocnych i słabych stron szkoły na podstawie raportu. Ponadto nauczysz się stosowania systematycznego podejście do wyznaczania celów cyfrowego planu działania dla szkoły.

a quick Overview what steps are needed

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Ten moduł sprawi, że:

  • Uzyskasz wiedzę na temat raportu SELFIE WBL i jego poszczególnych elementów oraz poznasz punkt widzenia dyrektorów szkół, nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu i uczniów na ustalenia raportu.
  • Przeanalizujesz i zinterpretujesz dane ze szkolnego Raportu SELFIE WBL, identyfikując obszary zbieżności i rozbieżności między punktami widzenia dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów, a także ocenisz znaczenie i konsekwencje zidentyfikowanych zbieżności i rozbieżności dla poprawy funkcjonowania szkoły i wyników nauki uczniów.
  • Ocenisz mocne i słabe strony szkoły na podstawie ustaleń raportu i powiązanych danych oraz zastosujesz systematyczne podejście do wyznaczania celów dla szkoły, biorąc pod uwagę ustalenia raportu, priorytety szkoły i punkt widzenia zainteresowanych. 
  • Wyznaczysz konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie cele (SMART), które są zgodne ze zidentyfikowanymi potrzebami i aspiracjami społeczności szkolnej.

Module Content

Expand All