DODATKOWE ZASOBY

  • SELFIE WBL Szablon weryfikacji
  • SELFIE WBL Szablon elementów
  • Zasada pilności i ważności Eisenhowera – Zarządzanie czasem powinno być efektywne, a nie tylko sprawne (mindtools.com)
  • Ramy wyznaczania priorytetów – metoda ICE – Definicja, przykłady (jexo.io)
    • https://jexo.io/blog/backlog-prioritization-techniques-ice-method/
    • Ostatnio odwiedzono 29/02/2024
  • SELFIE WBL Szablon priorytetów i celów

PRZYKŁADY WDRAŻANIA

Ustal priorytety i cele planu działania.

Przykład 1

SELFIE WBL / CELE DAP

PRIORYTET 1PRIORYTET 2PRIORYTET 3
OBSZAR SELFIE WBL(D) ustawiczny rozwój zawodowy
(H) Kompetencje cyfrowe uczniów
(C) Infrastruktura i urządzenia(A) Przywództwo
ELEMENT(Y) SELFIE WBL: KOD/TYTUŁ(D1) Kadra kierownicza i nauczyciele omawiają potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego w dziedzinie wykorzystania technologii cyfrowych w nauczaniu.
(D2) Nauczyciele mają możliwość uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w zakresie kształcenia z wykorzystaniem technologii cyfrowych
(H12) Uczniowie rozwijają umiejętności cyfrowe w ramach różnych przedmiotów
(C1) Infrastruktura cyfrowa wspiera kształcenie cyfrowe.
(C2) Edukacyjne urządzenia cyfrowe są dostępne dla nauczycieli i uczniów.
(A3) Wsparcie w stosowaniu nowych sposobów nauczania
CEL(E): CEL PLANU DZIAŁANIACel 1: Do 2024 r. wszyscy nauczyciele i uczniowie we wszystkich przestrzeniach edukacyjnych będą mieli dostęp do niezawodnej infrastruktury i urządzeń cyfrowych. 
Cel 2: Do 2026 r. we wszystkich programach edukacyjnych zostaną wprowadzone cyfrowe narzędzia edukacyjne wspomagające samodzielną naukę. 
Cel 3: Wszyscy nauczyciele będą posiadać umiejętności niezbędne do nauczania w cyfrowych przestrzeniach edukacyjnych do 2025 r. 
Cel 4 Dalszy rozwój kompetencji cyfrowych naszych uczniów zostanie wprowadzony do programu nauczania do roku 2026. 

Przykład 2

SELFIE / CELE DAP

PRIORYTET 1PRIORYTET 2PRIORYTET 3
OBSZAR SELFIE WBL(D) Rozwój zawodowy(F) Dydaktyka: Wprowadzenie w klasie(H) Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów
ELEMENT(Y) SELFIE WBL: KOD/TYTUŁ(D1) Potrzeby rozwoju zawodowego
(D3) Dzielenie się doświadczeniem zawodowym
(F1) Zaspokajanie potrzeb uczniów
(F4) Zaangażowanie uczniów
(H3) Odpowiedzialne zachowanie
(H4) Monitorowanie jakości informacji
CEL(E): CEL PLANU DZIAŁANIACel 1: Dalsze szkolenia dla nauczycieli w zakresie narzędzi cyfrowych 
Cel 2: Korzystanie z technologii cyfrowej do wspierania personalizacji procesu kształcenia  w całym programie nauczania. 

https://drive.google.com/file/d/1yOChivA10OkcbKVdCu1GdS-fW1SM8XIV/view

https://drive.google.com/file/d/1o6rLnoAu8v-4ZJD5v46a3jqk-t2gph3I/view

https://drive.google.com/file/d/1Wd5INaMEtnPTgduAXlkukgPodO6xFUH-/view