PRZECZYTAJ

Przejrzyj wyniki szkolnego Raportu SELFIE WBL

Po zakończeniu procesu autorefleksji SELFIE WBL i otrzymaniu dostosowanego do szkoły Raportu SELFIE WBL, który oddaje aktualny stan gotowości cyfrowej szkoły, musisz lepiej zrozumieć ujawnione problemy. Należy:

Przejrzeć wyniki szkolnego Raportu SELFIE WBL, aby uzyskać pełny, kompleksowy obraz sytuacji cyfrowej szkoły.

Bogactwo danych w tym dostosowanym do potrzeb szkoły raporcie SELFIE WBL jest tak duże, że należy przyjąć określone strategie, aby uzyskać pełny ogólny obraz (zarówno przekrojowy, jak i dogłębny) sytuacji cyfrowej szkoły i wydobyć przydatne spostrzeżenia z ogromnego bogactwa uzyskanych informacji. W tym celu proponowane strategie obejmują:

 • Zapoznanie się z całym raportem, aby generalnie zrozumieć wyniki SELFIE WBL.
 • Utworzenie zespołu projektu Cyfrowego Planu Działania (DAP, ang. Digital Action Plan), który powinien składać się co najmniej z kierownika projektu, kilku nauczycieli z różnych dziedzin i technika.
 • Przedstawienie i omówienie wyników szkolnego Raportu SELFIE WBL z zespołem projektu DAP.
 • Przedstawienie i omówienie wyników szkolnego Raportu SELFIE WBL z przedstawicielami uczniów.
 • Przedstawienie i omówienie wyników szkolnego Raportu SELFIE WBL z instruktorami zakładowymi.
 • Zaangażowanie  odpowiednich uczestników procesu w dyskusję nad DAP.

Wybór elementów SELFIE WBL

 • Przejrzyj każdy obszar SELFIE WBL, identyfikując wszelkie aspekty, w których punkt widzenia dyrektorów szkół, nauczycieli, instruktorów zakładowych i uczniów jest zbieżny lub rozbieżny. W tym celu można zastosować zestaw kryteriów weryfikacyjnych; na przykład porównanie średniego wyniku dla obszaru SELFIE WBL z liczbą respondentów dla każdego elementu w tym obszarze może pomóc w uzyskaniu dokładniejszego obrazu wyników.
 • Porównanie wyników dla powiązanych lub wzajemnie zależnych elementów: Na przykład wyniki uzyskane z Obszarów Dodatkowych, takich jak „Zaufanie nauczycieli do korzystania z technologii”, należy poddać weryfikacji i powiązać z wynikami Obszaru SELFIE WBL, takim jak „Ustawiczny rozwój zawodowy – część 1 i część 2” oraz „Dydaktyka: Wprowadzenie w klasie”. Podobnie wyniki dotyczące „Ustawicznego rozwoju zawodowego – część 1 i część 2” można powiązać i analizować łącznie z wynikami obszaru SELFIE WBL „Przywództwo”.
 • Wybierz 2-3 obszary tematyczne/elementy raportu SELFIE WBL, które uważasz za mające największe (organizacyjne lub praktyczne) znaczenie dla opracowania szkolnego planu działania na rzecz innowacji cyfrowych. Robiąc to, możesz wybrać trzy różne obszary SELFIE WBL, a następnie jeden element z każdym z nich; alternatywnie możesz skupić się tylko na jednym obszarze i wybrać z niego od dwóch do trzech elementów. Tak czy inaczej, możesz wybrać obszary SELFIE WBL z niskimi wynikami ogólnymi lub zamiast tego skupić się na wszelkich poważnych rozbieżnościach, które mogły pojawić się w ocenach obszaru lub elementu dokonanych przez trzy różne grupy uczestników procesu (tzn. dyrektora szkoły, nauczyciela i ucznia). .
 • Przyjrzyj się wybranym elementom SELFIE WBL.

Po wybraniu obszarów/elementów SELFIE WBL, które uważasz za szczególnie ważne dla Twojej szkoły, należy je dokładniej przeanalizować, aby upewnić się, że (a) wszyscy członkowie zespołu projektu mają wspólny ogląd omawianego problemu oraz (b ), że istnieje wystarczająca świadomość różnych punktów krytycznych, które zostały ujawnione w analizie SELFIE WBL.

 • W przypadku powtórnego przeprowadzania SELFIE WBL:

Porównaj bieżące wyniki z poprzednią analizą i wybierz te elementy, które uległy bardzo dużym zmianom. Zbadaj je bardziej szczegółowo i spróbuj znaleźć wskaźniki tej zmiany.