Ćwiczenie 1

Korzystając z powyższych informacji, przedyskutuj i uzgodnij z zespołem projektu DAP pytania zawarte w drugiej kolumnie poniższej tabeli, a następnie wypełnij trzecią kolumnę tabeli. Jakie obszary wymagają natychmiastowej poprawy?

OBSZAR ZAINTERESOWANIAASPEKTY DO WZIĘCIA POD UWAGĘUWAGI NA TEMAT ODPOWIEDZI
Przyjrzyj się każdemu obszarowi tematycznemu pod kątem wyników dla poszczególnych stwierdzeń tworzących daną sekcję.Czy są jakieś większe różnice w średniej uzyskanych odpowiedzi pomiędzy stwierdzeniami? Jeśli tak, czy ta różnica Cię dziwi? Jaka może być podstawowa przyczyna/przyczyny tej różnicy?
Czy są jakieś większe różnice pomiędzy różnymi grupami użytkowników w odpowiedziach jakich udzielają na poszczególne stwierdzenia? Jeśli tak, czy ta różnica Cię dziwi? Jaka może być podstawowa przyczyna/przyczyny tej różnicy?

Ustal priorytety i cele planu działania

Po zapoznaniu się z wynikami szkolnego Raportu SELFIE WBL i ustaleniu wspólnego stanowiska wśród wszystkich członków zespołu w zakresie wybranych kwestii i powiązanych z nimi aspektów, wszystko jest gotowe do ustalenia priorytetów i celów planu działania.

Te priorytety i cele powinny być zgodne i uzupełniać ogólne priorytety określone przez Twoją szkołę, a także odzwierciedlać politykę określoną przez władze oświatowe na poziomie lokalnym/regionalnym/krajowym. Ustalając priorytety szkoły i wyznaczając jej cele, możesz także wziąć pod uwagę szczególne warunki (np. pilność określonych spraw), ograniczenia (np. potrzebne zasoby, ramy czasowe na wykonanie wszystkich zadań) oraz zakres i głębokość interwencji jaką Twoja szkoła jest w stanie przeprowadzić. Po zdefiniowaniu i uzgodnieniu ogólnych priorytetów i celów przez cały zespół projektu DAP można przystąpić do opracowywania szczegółowego Planu Działania opartego na SELFIE WBL.

Dla każdego zestawu priorytetów należy zdefiniować jeden lub więcej celów. Cele muszą być spójne z priorytetem, mierzalne i realistyczne (SMART) oraz nastawione na osiągnięcie poprawy lub optymalizacji w świetle wniosków z poprzednich kroków.  Spełnienie tych kryteriów stanowi podstawę przejścia Twojej szkoły ze stanu obecnego w zakresie wykorzystania technologii cyfrowej do bardziej skutecznych i innowacyjnych strategii i praktyk.

Jedną z opcji procesu ustalania priorytetów jest wykorzystanie macierzy Eisenhowera, inną jest model oceny ICE (ang. Impact, Confidence and Ease – wpływ, pewność, łatwość).