5. Wdrożenie i ocena DAP opartego na SELFIE WBL

Wprowadzenie

W poprzednich modułach dla kadry kierowniczej pokazaliśmy: 

1) dlaczego ważne jest uzyskanie i rozwijanie zaangażowania współpracowników, nauczycieli, uczniów i instruktorów praktycznej nauki zawodu w analizę przed jej rozpoczęciem. 

2) kiedy warto opracować własne pytania i jak najlepiej to zrobić. Przedstawiliśmy kilka praktycznych pomysłów na przeprowadzenie analizy.

3) Omówiliśmy znaczenie ustalenia priorytetów w interpretacji wyników analizy SELFIE WBL oraz w ustalaniu celów strategicznych w zakresie poprawy kształcenia cyfrowego w Twojej szkole zawodowej.

4) Wreszcie, przekazaliśmy praktyczną wiedzę na temat tworzenia cyfrowego planu działania (DAP) opartego na SELFIE zgodnego ze strategią szkoły.

Teraz chcielibyśmy przedstawić Państwu, jak wdrożyć i zastosować opracowany DAP w praktyce W Państwa placówce. Wdrożenie Cyfrowego planu działania Twojej szkoły należy interpretować jako proces zmian i rozwoju organizacyjnego, gdzie zmiana oznacza m.in. przyrost wiedzy i kompetencji uczestników, poznawanie i stosowanie nowych narzędzi i metod kształcenia, wprowadzanie i stosowanie nowych modeli współpracy, dzielenia się wiedzą i doświadczeniami oraz rozwijanie wartości organizacyjnych.

W tym module skupimy się na trzech następujących tematach:

 1. Jak ocenić, czy szkoła jest gotowa na wdrożenie zaplanowanych ulepszeń i modyfikacji oraz o czym należy pamiętać przygotowując placówkę do zmian? Jak zidentyfikować, zinterpretować i wykorzystać dążenie do zmiany oraz zredukować niechęć do zmian w procesie ich wdrażania?
 2. Jak przygotować się na naturalny opór wobec zmian ze strony nauczycieli i trenerów, jak go rozpoznać i sklasyfikować oraz jak nim zarządzać i/lub przezwyciężyć? 
 3. Wreszcie, w jaki sposób można utrwalić zmianę, aby wpisała się ona w kulturę organizacyjną szkoły, a z biegiem czasu wszystko nie wróciło do poprzedniego stanu? Jakimi narzędziami dysponują dyrektorzy i kadra kierownicza szkoły?

Efekty Kształcenia

Ten moduł sprawi, że:

 • zrozumiesz i rozpoznasz czynniki stymulujące rozwój cyfrowego kształcenia w szkołach zawodowych.
 • zinterpretujesz główne przyczyny oporu ze strony nauczycieli, instruktorów i uczniów przeciwko wdrażaniu Cyfrowego planu działania w Twojej placówce
 • ograniczysz i przezwyciężysz ten opór
 • będziesz sprawnie zarządzać procesem zmian i monitorować jego realizację oraz integrację z kulturą organizacyjną Twojej szkoły.

4. Projektowanie Cyfrowego Planu Działania opartego na SELFIE WBL

WPROWADZENIE

Jesteś teraz gotowy do opracowania i wdrożenia swojego Cyfrowego Planu Działania (DAP, ang. Digital Action Plan) w oparciu o wcześniejszą analizę przeprowadzoną na podstawie Raportu SELFIE WBL oraz zgodnie z priorytetami i celami wyznaczonymi dla swojej szkoły zawodowej w poprzednich modułach.

Twój plan działań cyfrowych będzie strategicznym narzędziem, które należy włączyć i dopasować do całościowej strategii i wartości Twojej szkoły zawodowej. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Ten moduł sprawi, że:

 • wzmocnisz zaangażowanie wszystkich zainteresowanych;
 • dokładnie opiszesz swoje działania;
 • dopracujesz swój plan i ustalisz odpowiednie narzędzia oceny;
 • przemienisz priorytety i cele swojej szkoły zawodowej w całościowy Cyfrowy Plan Działania zawierający konkretne czynności, innymi słowy, przejdziesz z teorii do praktyki.

3. REZULTATY BADANIA NARZĘDZIEM SELFIE WBL 

WPROWADZENIE

Ten Moduł opisuje drogę od powstania raportu SELFIE WBL do ustalenia priorytetów i celów planu działania. Składa się z trzech części (przegląd wyników, wybór elementów, ustalenie priorytetów). Główne efekty to zrozumienie tematu z punktu widzenia różnych uczestników procesu: dyrektorów szkół, nauczycieli, instruktorów w zakładach pracy i uczniów oraz umiejętność oceny mocnych i słabych stron szkoły na podstawie raportu. Ponadto nauczysz się stosowania systematycznego podejście do wyznaczania celów cyfrowego planu działania dla szkoły.

a quick Overview what steps are needed

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Ten moduł sprawi, że:

 • Uzyskasz wiedzę na temat raportu SELFIE WBL i jego poszczególnych elementów oraz poznasz punkt widzenia dyrektorów szkół, nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu i uczniów na ustalenia raportu.
 • Przeanalizujesz i zinterpretujesz dane ze szkolnego Raportu SELFIE WBL, identyfikując obszary zbieżności i rozbieżności między punktami widzenia dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów, a także ocenisz znaczenie i konsekwencje zidentyfikowanych zbieżności i rozbieżności dla poprawy funkcjonowania szkoły i wyników nauki uczniów.
 • Ocenisz mocne i słabe strony szkoły na podstawie ustaleń raportu i powiązanych danych oraz zastosujesz systematyczne podejście do wyznaczania celów dla szkoły, biorąc pod uwagę ustalenia raportu, priorytety szkoły i punkt widzenia zainteresowanych. 
 • Wyznaczysz konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie cele (SMART), które są zgodne ze zidentyfikowanymi potrzebami i aspiracjami społeczności szkolnej.

2. Przeprowadzanie badania  SELFIE WBL      

Wprowadzenie

W erze szybkiej transformacji cyfrowej rola szkół zawodowych w przygotowaniu uczniów     do wejścia na rynek pracy stała się bardziej istotna niż kiedykolwiek wcześniej. Gdy wkroczysz na drogę w stronę bardziej zintegrowanego cyfrowo środowiska kształcenia, SELFIE dla szkolenia zawodowego (SELFIE WBL) może mieć ogromną wartość dla Twojej placówki. Narzędzie to jest szczególnie istotne dla szkół zawodowych, ponieważ zaspokaja specyficzne potrzeby Twojej instytucji w kontekście kształcenia zawodowego. 

Etap oceny jest kluczowy i stanowi klucz do poczynienia cennych spostrzeżeń i ukształtowania modelu wprowadzania dalszych zmian w przyszłości. Ten moduł przedstawia plan działania dla procesu oceny. Dostarcza informacji na temat kluczowego etapu tworzenia własnych, konkretnych pytań ewaluacyjnych, aby zapewnić idealną zgodność z celami programu i pożądanymi wynikami. Oprócz pomocy w opracowywaniu pytań moduł zapewni Ci wskazówki i taktyki potrzebne do płynnego przeprowadzenia oceny. 

Efekty kształcenia

Ten moduł sprawi, że:

 • Zidentyfikujesz kluczowe elementy badania SELFIE WBL, w tym stwierdzenia obowiązkowe, opcjonalne i niestandardowe. 
 • Będziesz w stanie wybrać w narzędziu SELFIE WBL odpowiednie stwierdzenia z kategorii opcjonalnej, zgodne z celami transformacji cyfrowej i zadaniami Twojej szkoły zawodowej.
 • Poznasz zalety i wady pytań niestandardowych       i opcjonalnych. 
 • Na podstawie analizy danych zebranych za pomocą narzędzia SELFIE WBL nauczysz się identyfikować obszary wymagające poprawy .
 • Dowiesz się jak odkrywać i wykorzystywać      zasoby zewnętrzne, w tym oficjalne zasoby SELFIE WBL, kanały z informacjami o technologii edukacyjnej, konferencje, seminaria internetowe i społeczności internetowe, aby być na bieżąco ze strategiami i narzędziami transformacji cyfrowej.

Po ukończeniu tego kursu dyrektorzy szkół zawodowych powinni posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego wykorzystania SELFIE w kształceniu zawodowym jako cennego narzędzia do oceny i zwiększania gotowości cyfrowej swoich szkół, pomyślnie przeprowadzając placówkę przez transformację cyfrową.

1.  Wprowadzenie SELFIE WBL w Twojej szkole

Wprowadzenie 

SELFIE WBL to bezpłatne narzędzie internetowe, które pomaga szkołom ocenić poziom wykorzystania technologii cyfrowych na rzecz innowacyjnego i skutecznego kształcenia. W badaniu SELFIE WBL uczestniczy kilka grup zainteresowanych: dyrektor szkoły i kadra kierownicza, nauczyciele, uczniowie i instruktorzy praktycznej nauki zawodu (więcej informacji o narzędziu SELFIE WBL znajduje się w zasobach dodatkowych).

W tym Module przedstawiamy fazę przygotowań do przeprowadzenia badania SELFIE WBL w szkołach. Obejmuje gromadzenie i przekazywanie  informacji oraz aktywne angażowanie uczestników procesu wprowadzania SELFIE WBL.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Ten moduł sprawi że:

 • Zrozumiesz powody przeprowadzanie badania narzędziemSELFIE WBL w szkole
 • Poznasz korzyści płynące z badania SELFIE WBL
 • Zrozumiesz potrzebę przeprowadzenia rozmowy wprowadzającej z nauczycielami i instruktorami praktycznej nauki zawodu, którzy wezmą aktywny udział w badaniu SELFIE