Cyfrowy Plan Działania oparty na SELFIE WBL

Wprowadzenie

W przypadku strategicznie ważnych zmian, takich jak wdrożenie w placówce planu działania na rzecz rozwoju kształcenia wspieranego cyfrowo, jednym z najważniejszych czynników sukcesu jest zrozumienie przez zainteresowane strony przyczyn, czynników sprawczych i korzyści z pożądanego przyszłego modelu kształcenia w placówce. W międzyczasie uczestnicy procesu powinni zdać sobie sprawę z wad obecnej sytuacji, dowiedzieć się które obszary szkoły zostaną dotknięte na poziomie instytucjonalnym, grupowym i indywidualnym oraz jaki wpływ będzie to miało na nich osobiście. Chodzi o konkretne zalety i wady, dodatkową pracę, dodatkowy wysiłek, robienie czegoś inaczej, uczenie się nowych rzeczy, zwiększanie motywacji uczniów do nauki, wymierną poprawę ich osiągnięć, itp.

Z tych powodów chcemy przedstawić i uczynić Cyfrowy Plan Działania (DAP) oparty na SELFIE WBL bardziej zrozumiałym dla nauczycieli. W tym module skupimy się na czterech następujących tematach:

 1. Zrozumienie strategii i zmiany:
         – kulturę kształcenia w szkole oraz sposób kształcenia;

– korzyści i wyzwania związane z wdrażaniem kształcenia wspomaganego cyfrowo;

– cele i obszary zmian.

 • Przedstawimy system samooceny SELFIE WBL, który zapewnia realistyczny, liczbowy i obiektywny obraz gotowości cyfrowej. Pokrótce wyjaśnimy elementy, unikalne cechy i zalety systemu.
 • Pokażemy sposoby interpretacji wyników ankiety.
 • Poinformujemy co będzie się działo podczas wdrażania instytucjonalnego Cyfrowego Planu Działania.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Ten moduł sprawi, że:

 • zrozumiesz znaczenie analiz leżących u podstaw instytucjonalnego cyfrowego planu działania, a tym samym strategię instytucjonalną opracowaną na podstawie tej analizy.
 • zrozumiesz i określisz czynniki sprawcze/korzyści instytucjonalnej strategii cyfrowego kształcenia oraz będziesz w stanie interpretować te czynniki i korzyści na swoim poziomie oraz na poziomie indywidualnym – w odniesieniu do uczniów i instruktorów z partnerskich zakładów pracy – jak i instytucjonalnym.
 • poznasz osiem obszarów systemu samooceny SELFIE WBL i zrozumiesz ich wzajemne zależności.
 • będziesz w stanie zinterpretować wyniki raportu SELFIE WBL i na ich podstawie aktywnie uczestniczyć w procesie współtworzenia strategii.

Nauczanie online, mieszane i hybrydowe

WPROWADZENIE

Nauczanie online stało się nieodzownym elementem współczesnej edukacji i odnosi się do praktyki dostarczania treści edukacyjnych i ułatwiania nauki za pośrednictwem platform cyfrowych i      internetu. To, z której formy      skorzystamy      zależy od cyfrowej strategii szkoły, cyfrowych zasobów technicznych      dostępnych dla nauczycieli i uczniów, umiejętności cyfrowych nauczycieli i uczniów, oraz gotowości nauczycieli do wprowadzania nowych sposobów przekazywania wiedzy i oceny      kompetencji uczniów. Istnieje wiele różnych modeli kształcenia z wykorzystaniem technologii cyfrowej, w tym module opiszemy nauczanie przez internet, mieszane i hybrydowe.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

          Ten moduł sprawi, że:

 • Poznasz różne metody nauki na odległość     .
 •      Będziesz w stanie wybrać właściwą metodę dostosowaną do treści nauczania i      przygotować materiały do nauczania na odległość     .
 •      Odkryjesz metody nauczania odpowiednie dla cyfrowej strategii Twojej szkoły     .  
 •      Wybierzesz właściwe metody angażowania wszystkich uczniów w lekcję niezależnie od ich umiejętności i potrzeb     .
 •      Będziesz w stanie skorzystać z metod włączania gości reprezentujących dany  zawód i/lub instruktorów zakładowych w proces dydaktyczny.

Jak zmotywować uczniów do korzystania z narzędzi cyfrowych

WPROWADZENIE

Głównym celem tego modułu jest przekazanie pełnej i dokładnej wiedzy w zakresie stosowania narzędzi cyfrowych oraz wskazanie ich przydatności w środowisku pracy. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Ten moduł sprawi, że:

 • Będziesz w stanie wyjaśnić korzyści płynące z używania narzędzi cyfrowych do nauki i wzmacniania zaangażowania.
 • Rozumieć rolę motywacji w procesie edukacyjnym i jej związek z narzędziami cyfrowymi.
 • Będziesz w stanie analizować czynniki, które mogą utrudniać motywację uczniów, szczególnie w odniesieniu do korzystania z technologii.
 • Zaangażujesz się w ciągłe kształcenie zawodowe oraz odkrywanie nowych narzędzi i strategii cyfrowych.

Technologia edukacyjna w szkole #AplikacjeCyfrowe #NarzędziaCyfrowe

WPROWADZENIE

Technologia edukacyjna, czyli EdTech, polega na wykorzystaniu narzędzi technologicznych w klasie w celu poprawy jakości kształcenia. Obejmuje szereg zasobów, w tym komputery, tablety, tablice interaktywne, oprogramowanie edukacyjne i materiały online. EdTech oferuje korzyści zarówno uczniom, jak i nauczycielom, wspierając zaangażowanie, motywację i spersonalizowane doświadczenia edukacyjne.

Chociaż EdTech wspiera naukę uczniów, pomaga także nauczycielom w zadaniach administracyjnych, takich jak ocenianie i planowanie lekcji, a także ułatwia komunikację z uczniami i rodzicami. Jednak jej skuteczność opiera się na przemyślanej integracji z programem nauczania, uzupełniając inne metody kształcenia.

Mapa myśli zapewnia przegląd różnych narzędzi EdTech, takich jak wirtualne symulacje, kursy szkoleniowe online, rzeczywistość rozszerzona (AR) i rzeczywistość wirtualna (VR), systemy zarządzania nauczaniem (LMS), samouczki wideo i grywalizację. Każde narzędzie służy unikalnym celom, od praktycznego szkolenia zawodowego po elastyczne kursy online i wciągające doświadczenia edukacyjne.

Przykłady dobrych praktyk ilustrują, w jaki sposób grywalizacja może usprawnić kształcenie zawodowe. Korzystając z platform takich jak Classcraft, Kahoot! i breakoutEDU, uczniowie angażują się w działania związane z zasadami projektowania graficznego, zdobywając punkty doświadczenia i zaliczając kolejne poziomy. Takie podejście podnosi umiejętności pedagogiczne, zwiększa kompetencje technologiczne, poprawia planowanie lekcji, pozwala na zróżnicowane nauczanie, wspiera ocenę i analizę danych, zwiększa zaangażowanie uczniów oraz zachęca do współpracy i rozwoju zawodowego.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Ten moduł sprawi, że:

 • Zwiększysz swoje umiejętności dydaktyczne i łatwiej zaplanujesz lekcje.
 • Zwiększysz swoje kompetencje technologiczne co ułatwi Ci współpracę i rozwój zawodowy. Będziesz w stanie oceniać i analizować dane.
 • Zróżnicujesz proces nauczania i zwiększysz zaangażowanie i motywację uczniów.

Tworzenie interesujących treści przy użyciu narzędzia H5P

WPROWADZENIE

     W tym module zgromadziliśmy w jednym miejscu więcej informacji na temat praktycznego narzędzia zwiększającego aktywność uczniów, rozumienie i zapamiętywanie materiału, a także ocenę ich postępów w nauce.    

H5P to potężne narzędzie, które umożliwia tworzenie interaktywnych i angażujących treści dla uczniów, poprawiając wrażenia edukacyjne i wspierające ich aktywność. W tym module omówimy różne typy treści i aplikacje dostępne na platformie H5P, wyposażając Cię w wiedzę i umiejętności umożliwiające wykorzystanie jej potencjału w Twojej pracy dydaktycznej.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

     Ten moduł sprawi, że:

 • Będziesz w stanie zidentyfikować obszary, w których      uczniowie dobrze sobie radzą z materiałem i obszary wymagające dodatkowej nauki i poprawy.
 •      Rozwiniesz umiejętność oceny informacji, określenia jej wiarygodności i dokonywania świadomych osądów.          
 •      Rozpoznasz prawidłowe i nieprawidłowe odpowiedzi, zrozumiesz sposób myślenia stojący za daną odpowiedzią i skorygujesz błędne rozumowanie.    
 •      Będziesz w stanie                     śledzić      dokonania uczniów i podejmować decyzje dydaktyczne oparte na danych.