Ustvarite privlačno vsebino z orodjem H5P

UVOD

V tem modulu boste pridobili več informacij o praktičnem orodju za krepitev udeležbe, razumevanja in zavzetosti učečih se ter ocenjevanja napredka učečih se na enem mestu. H5P je močno orodje, ki vam omogoča ustvarjanje interaktivne in privlačne vsebine za vaše učeče se, s čimer izboljšujete njihovo učno izkušnjo in spodbujate njihovo aktivno udeležbo. V tem modulu bomo raziskali različne vrste vsebin in aplikacije, ki so na voljo na platformi H5P, ter vas opremili z znanjem in veščinami za izkoriščanje njihovega potenciala v vaši pedagoški praksi.

UČNI IZIDI

V tem modulu boste:

 • zmožni prepoznati področja, kjer imajo učeči se dobro razumevanje vsebin in področij, ki zahtevajo nadaljnje učenje in izboljšave.
 • razvili sposobnost ocenjevanja informacij, vrednotenja njihove verodostojnosti in sprejemanja utemeljenih odločitev.
 • prepoznali pravilne in napačne odgovore, razumeli razloge za odgovore in naslovili kakršnokoli napačno razumevanje.
 • bili sposobni slediti uspešnosti učečih se in sprejemati odločitve za poučevanje na podlagi podatkov.

EdTech v učilnici

#DigitalneAplikacije #DigitalnaOrodja

UVOD

Izobraževalna tehnologija ali EdTech vključuje uporabo tehnoloških orodij v učilnici za izboljšanje izkušenj poučevanja in učenja. Zajema vrsto virov, vključno z računalniki, tabličnimi računalniki, interaktivnimi tablami, izobraževalno programsko opremo in spletnimi gradivi. EdTech ponuja koristi tako učečim se kot učiteljem/predavateljem, saj spodbuja zavzetost, motivacijo in prilagojene učne izkušnje.

Medtem ko EdTech podpira učenje učečih se, učiteljem/predavateljem pomaga tudi pri administrativnih nalogah, kot so ocenjevanje in načrtovanje učnih ur, ter olajša komunikacijo z učečimi se in starši. Vendar pa njegova učinkovitost temelji na premišljenem vključevanju v učni načrt, ki dopolnjuje druge metode poučevanja.

Miselni vzorec ponuja pregled različnih orodij EdTech, kot so virtualne simulacije, spletna usposabljanja, razširjena resničnost (AR) in virtualna resničnost (VR), sistemi za upravljanje učenja (LMS), video vadnice in igrifikacija. Vsako orodje ima svoj namen, od praktičnega poklicnega in strokovnega izobraževanja do prilagodljivih spletnih usposabljanj in poglobljenih učnih izkušenj.

Primeri dobre prakse ponazarjajo, kako lahko igrifikacija izboljša poklicno in strokovno učenje. Z uporabo platform, kot so Classcraft, Kahoot! in breakoutEDU, se učeči se ukvarjajo z dejavnostmi, povezanimi z načeli grafičnega oblikovanja, pridobivanjem točk in izravnavanjem za pridobljene izkušnje. Ta pristop krepi pedagoške spretnosti, povečuje tehnološko usposobljenost, izboljšuje načrtovanje pouka, omogoča diferencirano poučevanje, podpira ocenjevanje in analizo podatkov, povečuje zavzetost učečih se ter spodbuja sodelovanje ter poklicno in strokovno rast.

UČNI IZIDI

V tem modulu boste:

 • izboljšali pedagoške spretnosti in načrtovanje pouka.
 • povečali tehnološko usposobljenost, kar prispeva k sodelovanju in strokovni rasti.
 • ocenili in analizirali podatke.
 • razlikovali navodila ter izboljšali zavzetost in motivacijo učečih se.

Kako motivirati učeče se za uporabo digitalnih orodij

UVOD

Glavni cilj tega modula je učečim se omogočiti natančno in popolno razumevanje zanimivosti digitalnih orodij ter povezati uporabo digitalnih orodij z njihovim poklicnim in strokovnim okoljem.

UČNI IZIDI

V tem modulu boste:

 • znali razložiti prednosti uporabe digitalnih orodij za učenje in udejstvovanje.
 • razumeli vlogo motivacije pri učenju in njeno povezavo z digitalnimi orodji.
 • analizirali dejavnike, ki lahko ovirajo motivacijo učečih se, zlasti glede uporabe tehnologije.
 • pokazali zavezanost nenehnemu strokovnemu učenju ter raziskovanju novih digitalnih orodij in strategij.

Spletno, kombinirano in hibridno poučevanje

UVOD

Poučevanje na daljavo je postalo nepogrešljiv sestavni del sodobnega izobraževanja in se nanaša na prakso zagotavljanja izobraževalnih vsebin in omogočanja učnih izkušenj prek digitalnih platform in interneta. Kateri pristop izobraževanja na daljavo bo uporabljen, je odvisno od digitalne strategije, tehničnih digitalnih virov na šoli, ki so na voljo učiteljem/predavateljem in učečim se, digitalnih spretnosti učiteljev/predavateljev in učečih se ter pripravljenosti učiteljev/predavateljev, da uvedejo nove načine podajanja in ocenjevanja znanja in kompetenc učečih se. Obstaja veliko različnih modelov poučevanja in učenja s pomočjo digitalne tehnologije, v tem modulu opisujemo spletno, kombinirano (blended) in hibridno učenje.

UČNI IZIDI

V tem modulu boste:

 • spoznali različne pristope učenja na daljavo.
 • sposobni izbrati pravilen pristop glede na predmetne sklope in pripravo učnih gradiv za poučevanje na daljavo.
 • raziskali pristope poučevanja na daljavo, ki so usklajeni z digitalno strategijo šole.
 • izbrali ustrezen pristop za vključevanje vseh učečih se z različnimi spretnostmi in potrebami med učno uro.
 • sposobni uporabljati pristope za vključevanje gostov iz podjetij in/ali učiteljev/predavateljev v učni proces.

Razumevanje digitalnega akcijskega načrta, ki temelji na orodju SELFIE WBL vaše šole

UVOD

V primeru strateško pomembnih sprememb, kot je izvedba akcijskega načrta za institucionalni razvoj digitalno podprtega poučevanja/učenja, je eden najpomembnejših dejavnikov uspeha ta, da deležniki razumejo razloge, gonila in koristi želenega prihodnjega delovnega mesta. Medtem pa bi se morali zavedati slabosti trenutnega stanja, na katera področja šole bo to vplivalo na institucionalni, skupinski in individualni ravni ter kako bodo osebno prizadeti. Se pravi, v smislu posebnih prednosti in slabosti, dodatnega dela, dodatnega truda, drugačnega dela, učenja novih stvari, povečanja motivacije učečih se za učenje, merljivega izboljšanja njihovega uspeha itd.

Zato želimo predstaviti in pripraviti digitalni akcijski načrt (DAN), ki temelji na orodju SELFIE WBL, bolj razumljivo za učitelje/predavatelje. Modul se bo osredotočil na naslednje štiri teme:

 1. Razumevanje strategije in spremembe:
 • kulturo poučevanja in učenja šole ter način poučevanja in učenja;
 • koristi in izzivov izvajanja digitalno izboljšanega poučevanja in učenja;
 • ciljev in področij sprememb.
 1. Predstavitev sistema samorefleksije SELFIE WBL, ki zagotavlja realistično, numerično in objektivno sliko digitalne pripravljenosti šole. Na kratko bomo razložili elemente, edinstvene značilnosti in prednosti sistema.
 2. Navedbo načinov za razlago rezultatov ankete.
 3. Predstavitve, kaj se bo zgodilo med izvajanjem institucionalnega digitalnega akcijskega načrta.

UČNI IZIDI

V tem modulu boste:

 • razumeli pomen analiz, na katerih temelji institucionalni digitalni akcijski načrt, in tako razumeli institucionalno strategijo, razvito na podlagi te analize.
 • razumeli in opredelili gonila/koristi institucionalne strategije digitalnega učenja in poučevanja ter te gonilne sile in koristi razlagati na svoji ravni, na individualni – vključno z učečimi se in vodji izobraževanja s partnerji v podjetjih – in institucionalni ravni.
 • opredelili osem področij sistema za samorefleksijo SELFIE WBL in razumeti njihovo medsebojno odvisnost.
 • interpretirali rezultate poročila SELFIE WBL in na podlagi njih aktivno sodelovali v procesu dodatnega razvoja strategije.