5. Implementacija in evalvacija vašega DAN, ki temelji na SELFIE WBL

UVOD

Med prejšnjimi moduli za vodstvo ste spoznali:

1) Zakaj je pomembno pripraviti in razviti sodelovanje vaših kolegov, učiteljev/predavateljev, učečih se in mentorjev v podjetjih, vključenih v anketo, preden se le-ta začne.

2) Kdaj je koristno razviti lastne trditve/vprašanja in kakšen je najboljši način za to. Lahko si ogledate nekaj praktičnih idej o tem, kako izvesti anketo.

3) Razpravljali o pomembnosti določanja prioritet pri interpretaciji rezultatov ankete SELFIE WBL in pri postavljanju strateških ciljev za izboljšanje digitalnega poučevanja/učenja na vaši šoli za poklicno in strokovno izobraževanje.

4) Pridobili praktično znanje o razvoju digitalnega akcijskega načrta (DAN), ki temelji na SELFIE WBL, ki je v skladu s strategijo vaše šole.

Sedaj bi vam radi predstavili, kako izvajati in udejanjati institucionalni DAN, ki ste ga razvili. Izvajanje digitalnega akcijskega načrta vaše šole bomo razumeli kot proces sprememb in organizacijskega razvoja, kjer sprememba pomeni (med drugim) razvijanje znanja in kompetenc udeležencev, učenje in uporabo novih orodij in metod poučevanja/učenja, uvajanje in uveljavljanje novih modelov sodelovanja, izmenjave znanja in izkušenj ter razvijanje organizacijskih vrednot.

V tem modulu se bomo osredotočili na naslednje tri teme:

1. Kako lahko evalviramo, ali je šola pripravljena na izvajanje načrtovanih izboljšav in sprememb in kaj moramo upoštevati, ko zavod pripravljamo na spremembe? Kako lahko prepoznamo, interpretiramo in uporabimo gonilne vplive sprememb ter zmanjšamo omejevalne vplive sprememb v procesu izvajanja sprememb?

2. Kako se pripraviti na naravni odpor do sprememb, ki prihaja s strani učiteljev/predavateljev in mentorjev, kako ga prepoznati in kategorizirati ter kako ga obvladovati in/ali premagati?

3. Končno, kako lahko spremembe utrdimo, da postanejo del organizacijske kulture šole, da se sčasoma stvari ne vrnejo v stanje, kot so bile prej? Kakšna orodja imajo na voljo vodje in vodstvo šole?

UČNI IZIDI

V tem modulu boste:

 • razumeti in prepoznati gonilne vplive za razvoj digitalnega učenja in poučevanja v šolah za poklicno in strokovno izobraževanje.
 • interpretirali glavne razloge za odpor učiteljev/predavateljev, mentorjev in učečih se proti izvajanju vašega institucionalnega digitalnega akcijskega načrta.
 • zmanjšali in premagali ta odpor.
 • upravljali proces sprememb in spremljali njihovo doseganje ter vključevanje v organizacijsko kulturo vaše šole.

4. Oblikovanje digitalnega akcijskega načrta, ki temelji na SELFIE WBL

UVOD

Sedaj ste pripravljeni razviti in izvajati svoj digitalni akcijski načrt (DAN) v skladu s prejšnjo analizo, ki ste jo opravili na podlagi svojega poročila SELFIE WBL, ter glede na prednostne naloge in cilje, ki ste jih postavili za svojo šolo poklicnega in strokovnega izobraževanja v prejšnjih modulih.

Vaš digitalni akcijski načrt bo strateško orodje, ki mora biti vključeno v celotno strategijo in vrednote vaše šole za poklicno in strokovno izobraževanje ter v skladu z njimi.

UČNI IZIDI

V tem modulu boste:

 • izboljšati vključenost vseh vaših deležnikov;
 • natančno opisali svoje dejavnosti;
 • natančno prilagodili svoj načrt in nastavili ustrezna sredstva vrednotenja;
 • spremenili prioritete in cilje svoje šole za poklicno in strokovno izobraževanje v popolnoma izdelan digitalni akcijski načrt s konkretnimi ukrepi, z drugimi besedami, premaknili se boste od teorije k praksi.

3. Pregled in določitev prioritet rezultatov SELFIE WBL

UVOD

Ta modul opisuje pot od poročila SELFIE WBL do določitve prioritet in ciljev akcijskega načrta. Vsebuje tri dele (pregled rezultatov, izbira elementov, določitev prioritet). Glavni učni izidi so razumeti različne perspektive vodstva šole, učiteljev/predavateljev, mentorjev v podjetjih in učečih se ter biti sposoben oceniti prednosti in slabosti šole na podlagi njenega poročila. Poleg tega bi morali biti sposobni uporabiti sistematičen pristop za določanje ciljev digitalnega akcijskega načrta za šolo.

Slika, ki vsebuje besede besedilo, posnetek zaslona, pisava, oblikovanjeOpis je samodejno ustvarjen

UČNI IZIDI

V tem modulu boste:

 • pokazali znanje in razumevanje šolskega poročila SELFIE WBL in njegovih komponent ter razumeli stališča vodstva, učiteljev/predavateljev, mentorjev v podjetjih in učečih se v zvezi z ugotovitvami poročila.
 • analizirali in interpretirali podatke šolskega poročila SELFIE WBL, Prepoznali področja konvergence in razhajanj med perspektivami vodstva, učiteljev/predavateljev in učečih se ter ocenili pomen in posledice ugotovljenih konvergenc in razhajanj na izboljšanje šole in učne rezultate učečih se.
 • ocenili prednosti in slabosti šole na podlagi ugotovitev poročila in povezanih podatkov ter uporabili sistematičen pristop k postavljanju ciljev za šolo, pri čemer upoštevate ugotovitve poročila, prednostne naloge šole in vidike deležnikov.
 • ustvarili specifične, merljive, dosegljive, ustrezne in časovno omejene (SMART) cilje, ki so v skladu z opredeljenimi potrebami in težnjami šolske skupnosti.

2. Izvajanje samorefleksije SELFIE WBL

UVOD

V dobi, ki jo zaznamuje hitra digitalna transformacija, vloga poklicnih in strokovnih šol pri pripravi učečih se na trg dela še nikoli ni bila bolj kritična. Ko se premikate po poti do bolj digitalno integriranega učnega okolja, ima lahko SELFIE za učenje na delovnem mestu (SELFIE WBL) izjemno dodano vrednost za vašo institucijo. To orodje je še posebej pomembno za poklicne in strokovne šole, saj skrbi za posebne potrebe vaše šole v okviru učenja na delovnem mestu (praksi).

Evalvacija je ključnega pomena, saj je ključ do odklepanja dragocenih vpogledov in oblikovanja prihodnjih iteracij. Ta modul je vaš načrt za navigacijo samorefleksije. Zagotavlja informacije o ključnem koraku oblikovanja lastnih specifičnih evalvacijskih trditev, s čimer zagotavlja, da se vaša samorefleksija popolnoma ujema s cilji vašega programa in želenimi rezultati. Poleg razvoja trditev vas bo modul opremil z nasveti in taktikami, ki so potrebne za nemoteno izvajanje samorefleksije.

UČNI IZIDI

V tem modulu boste:

 • Prepoznali ključne komponente ankete SELFIE WBL, vključno z obveznimi, izbirnimi trditvami in trditvami po meri.
 • Znali izbrati ustrezne trditve iz izbirne kategorije v anketi SELFIE WBL, ki so v skladu s cilji digitalnega prehoda in cilji šole.
 • Spoznali prednosti in slabosti trditev po meri in izbirnih trditev.
 • Znali prepoznati področja za izboljšave na podlagi analize podatkov, zbranih z anketo SELFIE WBL.
 • Raziskali in uporabili zunanje vire, vključno z uradnimi viri SELFIE WBL, kanali za izobraževalno tehnologijo, konferencami, spletnimi seminarji in spletnimi skupnostmi, da ostanete na tekočem s strategijami in orodji za digitalni prehod.

Po zaključku tega modula bodo vodje poklicnih in strokovnih šol imeli znanje in veščine, potrebne za učinkovito uporabo SELFIE WBL kot dragocenega orodja za vrednotenje in izboljšanje digitalne pripravljenosti šole, ki vodi institucijo skozi uspešen digitalni prehod.

1. Vzpostavitev SELFIE WBL na vaši šoli

UVOD

SELFIE WBL je brezplačno spletno orodje, ki šolam pomaga oceniti stopnjo njihove uporabe digitalnih tehnologij za inovativno in učinkovito učenje. Samorefleksija SELFIE WBL vključuje več skupin zainteresiranih strani: predstavnika učiteljev/predavateljev in vodstvo, učitelje/predavatelje, učeče se in mentorje v podjetju (preberite več o orodju SELFIE WBL v poglavju Dodatni viri).

Ta modul opisuje pripravljalno fazo za samorefleksijo SELFIE WBL v šolah. Vključuje zbiranje informacij, informiranje in aktivno vključevanje različnih deležnikov SELFIE WBL.

UČNI IZIDI

V tem modulu boste:

 • Prepoznali razloge za izvedbo samorefleksije SELFIE WBL v šoli
 • Izpostavili prednosti samorefleksije SELFIE WBL
 • Razumeli potrebo po izvedbi uvodnega razgovora z učitelji/predavatelji in mentorji v podjetju, ki bodo aktivno sodelovali pri samorefleksiji SELFIE WBL