DODATKOWE ZASOBY 

 1. Informacje o zespole projektu DAP

Aby pomóc Ci, jako dyrektorowi, w procesie opracowywania Cyfrowego Planu Działania Twojej szkoły zawodowej, będziesz potrzebować multidyscyplinarnego zespołu. Oto przykład zespołu projektu DAP, który możesz rozważyć i dostosować do wielkości i kadry swojej szkoły zawodowej.

 • Kierownik projektu: będzie odpowiedzialny za koordynację różnych działań i poszczególnych etapów, podejmowanie decyzji, motywowanie personelu uczestniczącego w projekcie i utrzymywanie właściwego kierunku;
 • Projektanci praktycznej nauki zawodu: eksperci w danej dziedzinie, będą w stanie przeprowadzić szczegółową analizę potrzeb;
 • Kilku zaangażowanych nauczycieli: odegrają kluczową rolę w wykorzystaniu zasobów cyfrowych i mają najlepszą wiedzę o swoich uczniach; muszą uczestniczyć w projekcie na wszystkich etapach i komunikować się z innymi nauczycielami na temat postępów DAP;
 • Eksperci techniczni (np. z działu IT): przekażą swoją wiedzę techniczną w zakresie instalacji, konserwacji i rozwoju infrastruktury i narzędzi;
 • Każdy inny współpracownik, który mógłby być przydatny w monitorowaniu wdrażania DAP, zbieraniu informacji zwrotnych od użytkowników i zapewnianiu spójności z celami edukacyjnymi placówki. Na przykład: dedykowany doradca cyfrowy.
 1. Konkretny przykład działań SMART w odpowiedzi na zidentyfikowany cel

Cel: Chcemy aby nasi uczniowie zapoznali się z przedmiotami prowadzonymi online 

Działania, zaproponowane podczas burzy mózgów i ich parametry: 

Działania1. Stworzyć cyfrową wersję naszej oferty przedmiotów2. Przekazać naszym uczniom katalog przedmiotów online, z którego mogą wybrać3. Poprosić naszych uczniów o wybór co najmniej jednego przedmiotu online zaliczanego na egzaminie końcowym4. Upewnić się, że uczniowie rozumieją koncepcję
Ramy czasowe2 miesiące przed końcem bieżącego roku szkolnego (warunek wstępny działania 2)Do końca bieżącego roku szkolnego (pod warunkiem terminowego wykonania działania 1)Do końca następnego roku szkolnego (pod warunkiem terminowego wykonania działania 2)Na koniec następnego roku szkolnego (pod warunkiem terminowego wykonania działania 3)
OdpowiedzialnośćDyrektor ds. nauczaniaDyrektor ds. nauczaniaDoradca szkolny dla każdego kierunku kształceniaDoradca szkolny dla każdego kierunku kształcenia
ZasobyPersonel: doświadczeni nauczyciele, którzy będą udzielać innym wskazówek, jak przygotować cyfrową wersję przedmiotów (można to zrobić poprzez warsztaty typu peer-to-peer)Personel: wyspecjalizowany projektant treści edukacyjnych, który pomoże nauczycielom przygotować cyfrową wersje przedmiotu, ujednolicić katalog i opublikować goPersonel: doradcy szkolni, którzy pomogą uczniom w dokonaniu wyboru + nauczyciele prowadzący zajęciaPersonel: doradcy szkolni, którzy pomogą uczniom w wypełnieniu kwestionariusza ewaluacyjnego
Kryteria powodzeniaNauczycielom udało się przygotować cyfrową wersję niektórych przedmiotówKatalog został opublikowany w Internecie i jest aktualizowanyUczniowie wybrali przedmiot online i uczestniczą w nimUczniowie twierdzą, że (1) wiedzą, jak działa przedmiot prowadzony online i (2) poznali koncepcję takich zajęć
Monitorowanie i ocenaCel: każdy nauczyciel powinien przygotować cyfrową wersję co najmniej jednego ze swoich przedmiotówSposób weryfikacji: publikacja na platformie LMSCel: katalog jest opublikowany i zawiera co najmniej 20 przedmiotów (co najmniej 1 na specjalność)Sposób weryfikacji: publikacja na platformie LMSCel: ponad 90% uczniów powinno uczestniczyć w przedmiocie prowadzonym onlineSposób weryfikacji: obecność na platformie LMSCel: ponad 90% respondentów odpowiedziało pozytywnie na 2 powyższe pytaniaSposób weryfikacji: internetowy kwestionariusz ewaluacyjny wysyłany do każdego ucznia na koniec roku
 1. Przykłady wskaźników

Poniżej znajduje się wzór tabeli zawierający przykłady wskaźników, sposoby weryfikacji oraz kolumnę z proponowanymi celami.

WskaźnikiSposoby weryfikacjiCele
Różnorodne zasoby edukacyjne dostępne w InternecieDuża liczba zasobów edukacyjnych, działający dostęp cyfrowy[w tej kolumnie można wpisać liczby realistyczne dla Twojej szkoły zawodowej]
Oferta kształcenia dostosowana do indywidualnych potrzebDostęp do treści edukacyjnych, z których uczniowie mogą korzystać we własnym tempie
Lekcje dostosowane do różnych stylów uczenia sięRóżnorodność formatów (pdf, wideo, itp.)
Lepsza współpraca onlineDostępność przestrzeni do współpracy, frekwencja
Lepsza komunikacja przez internetRóżnorodność kanałów i sposobów komunikacji
Bardziej precyzyjne śledzenie postępów uczniówZróżnicowane i precyzyjne narzędzia oceny 
 1. Zaangażowanie wszystkich uczestników procesu 

Zaangażowanie uczestników procesu jest kluczowe na wszystkich jego etapach. Widzieliśmy to już w Module 1, a dokładnie w części „angażowanie ekosystemu”, Module 3 – Weryfikacja i ustalanie priorytetów, i ponownie odniesiemy się do tego w Module 5, w szczególności w zakresie skutecznego zarządzania oporem wobec zmian.

W przypadku szkoły zawodowej uczestników można podzielić na 4 kategorie: (1) kadra kierownicza, (2) nauczyciele, (3) uczniowie i (4) zakłady pracy, które zatrudniają praktykantów/uczniów z Twojej szkoły. Oto kilka wskazówek, jak włączyć ich wszystkich do swojej cyfrowej strategii i planu działania. 

Nauczyciele:

 • Porozmawiaj ze swoimi nauczycielami o pedagogicznych aspektach Twojego DAP i zaangażuj ich w wybór narzędzi cyfrowych i metod. Należy regularnie się z nimi konsultować, aby dowiedzieć się, jakie mają potrzeby, preferencje i potencjalne rozwiązania, które już sami zidentyfikowali, aby móc realizować swoje cele dydaktyczne. Na podstawie tych konsultacji można stworzyć katalog narzędzi, które zostały „sprawdzone” przez Twoją placówkę.
 • Zaoferuj swoim nauczycielom i innym kluczowym osobom szkolenie: niektórzy z nich będą potrzebować wsparcia, aby zdobyć niezbędne umiejętności cyfrowe, które wzbogacą ich pracę dydaktyczną. Takie kursy szkoleniowe muszą być dostosowane do konkretnych potrzeb i obejmować aspekty praktyczne i dawać satysfakcję, aby pomogły w opanowaniu narzędzi cyfrowych. 
 • Wspieraj swoich nauczycieli w dłuższej perspektywie: oni również potrzebują wsparcia dostosowanego do swoich potrzeb, z którego mogą skorzystać w każdym momencie, aby właściwie wprowadzać technologie cyfrowe do swojej pracy dydaktycznej. Na przykład można włączyć do swojego zespołu edukacyjnego dwóch projektantów nauczania cyfrowego, których rolą będzie doradzanie i pomaganie nauczycielom we wdrażaniu metod kształcenia opartych na zatwierdzonych narzędziach, w poznawaniu potencjalnych nowych narzędzi lub strategii, a także w pokonywaniu napotkanych trudności technicznych .
 • Zachęcaj do eksperymentowania: Twoi nauczyciele muszą mieć możliwość eksperymentowania z technologiami cyfrowymi w swojej pracy dydaktycznej, bez bycia ocenianym na podstawie uzyskiwanych wyników. Ważne jest, aby dać im swobodę testowania nowych metod. Twoja placówka musi wykazywać się aktywnością wobec kadry pedagogicznej, regularnie oferując możliwość udziału w projektach mających na celu eksperymentowanie z nowymi technikami kształcenia, na przykład poprzez partnerstwa strategiczne (projekty pilotażowe dotyczące wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, testowanie modułów e-learningowych opartych na sztucznej inteligencji itp.)

Uczniowie:

 • Uczniowie powinni rozumieć zmiany zachodzące w ich otoczeniu edukacyjnym i wiedzieć co ich szkoła zawodowa chce osiągnąć poprzez wprowadzenie cyfrowego narzędzia dydaktycznego. Należy dostosować komunikację do przyjętego celu i zastanowić się nad odpowiednią strategią i kanałami komunikacji dostosowanymi do potrzeb uczniów

Zakłady pracy (poprzez instruktorów wewnętrznych): 

 • Firmy są ważnym partnerem dla szkoły zawodowej. Muszą wiedzieć, jak wygląda środowisko dydaktyczne praktykantów i jak mogą śledzić ich postępy w nauce, oceny, nabywanie umiejętności, w jaki sposób mogą wspierać umiejętności teoretyczne poprzez praktykę, jak na przestrzeni czasu kształtuje się plan pracy przedsiębiorstwa/szkoły, itp. Należy pomyśleć o odpowiedniej strategii i kanałach komunikacji dostosowanych do firm partnerskich. Na przykład: wyświetl listę przedmiotów cyfrowych powiązanych z ich branżą, poinformuj ile godzin obejmuje, jakich używa się narzędzi zawodowo-dydaktycznych, itp.

Kadra kierownicza:

 • Dołącz do odpowiednich sieci branżowych: ważne jest, aby szkoła zawodowa działała w sieci, aby wzbogacić swoją strategię edukacji cyfrowej. Taka sieć pozwala być na bieżąco z najnowszymi trendami i innowacjami w technologii dydaktycznej, a także oferuje możliwości współpracy i wymiany z innymi instytucjami i ekspertami w dziedzinie edukacji, wspierając w ten sposób dzielenie się dobrymi praktykami i wzajemną inspirację. Może ułatwić dostęp do niektórych zasobów i narzędzi cyfrowych, a także przyczynić się do poprawy reputacji i widoczności szkoły zawodowej jako innowacyjnego podmiotu zaangażowanego w transformację edukacyjną.

WSZYSCY:

 • Pokazywanie i dzielenie się korzyściami: niezwykle istotne jest uzyskanie wsparcia, informacji zwrotnych i opinii nauczycieli i uczniów, aby mieć kontakt ze społecznością szkolną w zakresie korzyści płynących z wykorzystywania technologii cyfrowych w procesie dydaktycznym. Ważne jest stworzenie okazji i przestrzeni do dyskusji, aby zachęcić do wzajemnego dzielenia się praktycznymi doświadczeniami i pokazać wiele sposobów na wzbogacenie procesu dydaktycznego dzięki narzędziom cyfrowym. Można zaproponować różne formaty spotkań: np. kawiarnie edukacyjne, dni dydaktyczne itp. Można także stworzyć newsletter poświęcony tej tematyce.