WYKONAJ

Przy użyciu tego krótkiego kwestionariusza wielokrotnego wyboru wspólnie zastanowimy się nad najlepszym sposobem wykonania zadań niezbędnych do stworzenia Cyfrowego Planu Działania Twojej szkoły zawodowej.

 1. Tworzenie wstępnej listy działań

Bazując na liście celów i priorytetów opracowanej w poprzednim kroku, należy teraz określić listę zadań, które można wykonać, aby osiągnąć każdy z nich. W jaki sposób opracujesz tę listę zadań? [wybierz tylko jedną odpowiedź]

 • Zrobię to samodzielnie, z dużym namysłem
 • Zrobię to ze współpracownikiem, z którym dobrze się rozumiemy, zainteresowanym nauczaniem z wykorzystaniem technologii cyfrowej
 • Zrobię to z kilkuosobowym zespołem złożonym z pedagogów i informatyków
 • Zorganizuję sesję burzy mózgów z udziałem niewielkiej grupy (mniej niż 12 osób) złożonej z pracowników (pedagodzy, informatycy, inni), uczniów i/lub instruktorów z zakładu pracy.
 • Zorganizuję sesję burzy mózgów z udziałem dużej grupy (12 osób lub więcej) złożonej z pracowników (pedagodzy, informatycy, inni), uczniów i instruktorów z zakładu pracy.

Correct answer: 4

Text to be displayed as a feedback: 

Wiemy, że zebranie specjalistów z różnych dziedzin może być trudne, zwłaszcza w przypadku zadań, które nie należą do ich codziennych obowiązków. Jednakże gorąco zachęcamy do rozpoczęcia od sesji burzy mózgów z zespołem projektu DAP i przedstawicielami użytkowników końcowych (np. nauczyciele, uczniowie, instruktorzy z zakładu pracy, lub wszyscy razem), aby przedstawić wstępny zestaw działań niezbędnych do osiągnięcia zdefiniowanych wcześniej celów i priorytetów. Dla uzyskania poszczególnych celów, można określić jedno lub wiele działań. Należy jednak zachować ostrożność: im większa grupa, tym trudniej będzie przetworzyć wszystkie dane, które od niej zbierzesz. Wybieraj więc uczestników mądrze! Możesz także zapoznać się z informacjami na temat uzyskania zaangażowania uczestników procesu znajdującymi się w zasobie dodatkowym nr 4.

 1. Analiza wykonalności każdego działania

Teraz, gdy gotowy jest już zarys szkolnego DAP opartego na SELFIE, musisz sprawdzić, czy zadania zawarte w planie działania są wykonalne oraz zdefiniowane w przejrzysty i racjonalny sposób. Jak według Ciebie można to zrobić? [wybierz tylko jedną odpowiedź]

 • Można zapytać współpracowników, co myślą o poszczególnych działaniach i zachować te, które wszystkim się spodobają
 • Można zastosować metodę SMART do każdego działania, aby sprawdzić, czy jest ono wykonalne
 • Można zachować wszystkie zebrane pomysły i w następnej fazie zobaczyć, czy uda się je wdrożyć, czy nie

Correct answer: 2

Text to be displayed as a feedback: 

Choć trzeba cenić zdanie współpracowników i angażować ich w projekt, trzeba też zachować racjonalne podejście. Metoda S.M.A.R.T. jest dobrze dostosowana do tego celu; skrót pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: konkretny (Specific), mierzalny (Measurable), osiągalny (Achievable), adekwatny (Relevant) i określony w czasie (Time-bound). Jeśli działanie wydaje się zbyt złożone i trudne do wykonania, należy rozważ podzielenie go na mniejsze zadania, które są łatwiejsze do wdrożenia i zarządzania. Możesz także zapoznać się z przykładem użycia metody SMART w zasobie dodatkowym nr 2.

 1. Zdefiniowanie dokładnych parametrów każdego działania zawartego w DAP

Każde działanie w ramach Twojego DAP musi zostać szczegółowo opisane i mieć dobrze zdefiniowane parametry. Jakie parametry są według Ciebie istotne dla każdego działania? [można wybrać więcej niż jedną odpowiedź]

 • Ramy czasowe: Kiedy działanie zostanie przeprowadzone i zakończone?
 • Odpowiedzialność: Kto będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie i nadzorowanie działania
 • Zasoby: Jakie zasoby są potrzebne do przeprowadzenia działania?
 • Kryteria powodzenia: Jakie są oczekiwane wyniki działania?
 • Monitorowanie i ocena: W jaki sposób będą monitorowane i oceniane postępy?

COrrect answer: all

Text to be displayed as a feedback: 

Rzeczywiście, wszystkie te aspekty są kluczowe! Oto więcej szczegółów na temat każdego z tych parametrów.

Ramy czasowe: Kiedy działanie zostanie przeprowadzone i zakończone Niektóre działania mogą zależeć od innych lub mieć określone terminy lub ograniczenia czasowe, które należy wziąć pod uwagę.

Odpowiedzialność: Kto będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie i nadzorowanie działania? Aby wybrać właściwą osobę(y), należy określić umiejętności (techniczne, pedagogiczne, organizacyjne…) potrzebne do przeprowadzenia działania. Na tej podstawie można nawet utworzyć opisy stanowisk, aby mieć pewność, że wybierasz/angażujesz osoby posiadające odpowiednie umiejętności.

Zasoby: Jakie zasoby są potrzebne do przeprowadzenia działania? Obejmują one budżet, infrastrukturę, narzędzia, personel, szkolenia itp. Na przykład, jeśli chcesz zaangażować osobę, która nie posiada wszystkich niezbędnych umiejętności, należy jej zapewnić odpowiednie szkolenie w celu ich podniesienia. Możesz także omówić ze swoim działem IT całą infrastrukturę i narzędzia potrzebne do każdego działania.

Kryteria powodzenia: Jakie są oczekiwane wyniki działania? Jaki chcesz mieć wpływ na swoje grupy docelowe? Należy krótko określić, czego oczekuje się po zakończeniu działania.

Monitorowanie i ocena: W jaki sposób będą monitorowane i oceniane postępy? Należy zdefiniować wskaźniki ilościowe i/lub jakościowe, określić cel dla każdego z nich i zastanowić się, w jaki sposób będzie sprawdzane osiągnięcie celu. Przykłady wskaźników znajdują się w zasobie dodatkowym nr 3.