DODATNI VIRI

Cronje, J. C., 2020. K novi definiciji kombiniranega učenja. Elektronski časopis za e-učenje, 18(2), str. 114–121. Pridobljeno 14/03/2024, Na voljo na spletu na www.ejel.org

Prednosti in slabosti

Prednosti in slabosti vsakega pristopa k poučevanju se lahko razlikujejo glede na dejavnike, kot so izobraževalni cilji, populacija učečih se in razpoložljivi viri. Bistveno je, da te dejavnike skrbno preučimo pri izbiri najprimernejšega učnega pristopa za določen kontekst.

Raziščimo prednosti in slabosti tradicionalnega, spletnega, kombiniranega in hibridnega poučevanja:

Tradicionalni pristopSpletni pristopKombinirani pristop Hibridni pristop
PrednostiOsebna interakcija: Neposredna osebna interakcija omogoča takojšnje povratne informacije in osebno povezavo med učitelji/predavatelji in učečimi se.Prilagodljivost: Zagotavlja prilagodljivost glede časa in lokacije, kar učečim se omogoča dostop do gradiva od koder koli.Prilagodljivost in struktura: Združuje fleksibilnost spletnega učenja s strukturo tradicionalnih učilnic.Prilagodljivost z interakcijo: Ponuja prilagodljivost v smislu udeležbe (osebno ali na daljavo), hkrati pa ohranja osebno interakcijo.
Strukturirano okolje: Tradicionalna učilnica zagotavlja strukturirano in organizirano učno okolje.Različni viri: Lahko izkoristi širok nabor digitalnih virov, vključno z večpredstavnostni-mi in interaktivnimi vsebinami.Raznolike priložnosti za učenje: Združuje različne metode poučevanja, ki poskrbijo za različne učne sloge.Integrirano učenje: Brezhibna Integracija spletnih in osebnih komponent za ustvarjanje kohezivne učne izkušnje.
Uveljavljena pedagogika: Mnogi učitelji/predavatelji in učeči se poznajo tradicionalni model poučevanja.Globalni doseg: Omogoča dostop do izobraževanja posameznikom iz različnih geografskih lokacij.Integracija virov: Omogoča povezovanje tradicionalnih in digitalnih virov.Prilagodljivost: Omogoča prilagajanje na podlagi spreminjajočih se okoliščin in želja učečih se.
SlabostiOmejena prilagodljivost: Manjša prožnost glede časa in lokacije za učitelje/ predavatelje in učeče se.Omejena interakcija: Pomanjkanje osebne interakcije lahko ovira učne izkušnje nekaterih učečih se.Logistični izzivi: Upravljanje osebnih in spletnih komponent je lahko logistično zahtevno za učitelje/predavatelje.Zahteve glede virov: Zahteva zadostna sredstva za hkratno osebno in spletno poučevanje.
Odvisnost virov: Močno se zanaša na fizične vire, ki lahko hitro zastarijo.Tehnični izzivi: Odvisnost od tehnologije lahko predstavlja izziv za osebe z omejenim dostopom do digitalnih naprav ali stabilne internetne povezave.Tehnična vprašanja: Podobno kot pri spletnem poučevanju se lahko med spletnimi komponentami kombiniranega učenja pojavijo tehnični izzivi.Tehnični izzivi: Podobno kot pri spletnem in kombiniranem učenju se lahko pojavijo tehnične težave.
Izzivi glede dostopnosti: Učeči se, ki se ne morejo udeležiti osebno, se lahko soočajo z izzivi pri dostopu do izobraževanja.Osamitev: Učeči se se lahko počutijo izolirane brez fizične prisotnosti vrstnikov in učiteljev/predavateljev.Pedagoška uskladitev: Zagotavljanje usklajenosti med spletnim in osebnim pristopom poučevanja je lahko izziv.Prilagoditveno obdobje: Učeči se in učitelji/predavatelji bodo morda potrebovali čas za prilagoditev hibridnemu pristopu.

Izzivi

Vsak pristop k poučevanju ima svoj edinstven nabor izzivov, učitelji/predavatelji pa bodo morda morali razviti strategije in pridobiti nove spretnosti za učinkovito spopadanje s temi izzivi. Strokovni razvoj, stalno usposabljanje in podpora imajo lahko ključno vlogo pri pomoči učiteljem/predavateljem pri premagovanju teh ovir in uspehu v različnih izobraževalnih okoljih.

Tradicionalni pristopSpletni pristopKombinirani pristopHibridni pristop
Omejena tehnološka integracija: Izziv: Sprejemanje in integracija tehnologije v tradicionalnem razredu je lahko za nekatere učitelje/predavatelje ovira. Vpliv: Učitelji/Predavatelji imajo lahko težave pri učinkovitem vključevanju digitalnih orodij in virov.Tehnološka odvisnost: Izziv: Zanašanje na tehnologijo lahko privede do tehničnih težav, težav s povezljivostjo ali vrzeli v digitalni pismenosti med učečimi se. Vpliv: Učitelji/Predavatelji lahko porabijo več časa za odpravljanje tehničnih težav, namesto da bi se osredotočili na poučevanje.Logistično usklajevanje: Izziv: Za uravnoteženje osebnih in spletnih komponent boste potrebovali natančno načrtovanje in usklajevanje. Vpliv: Učitelji/Predavatelji se lahko soočajo z izzivi pri učinkovitem upravljanju različnih vidikov kombiniranega pristopa.Dodeljevanje virov: Izziv: Uravnoteženje virov za osebno in spletno komponento zahtevajo skrbno načrtovanje in investicij. Vpliv: Učitelji/Predavatelji se lahko soočajo z izzivi, če pride do neravnovesja pri dodeljevanju sredstev.
Homogeni slogi učenja: Izziv: Tradicionalno poučevanje morda ne bo poskrbelo za različne učne sloge, zaradi česar bodo nekateri učeči se v slabšem položaju. Vpliv: Učiteljem/Predavateljem se bo morda zdelo težko vključiti in zadovoljiti različne potrebe vseh učečih se.Omejena osebna interakcija: Izziv: Vzpostavitev osebne povezave z učečimi se in merjenje njihovega razumevanja je lahko v spletnem okolju večji izziv. Vpliv: Učitelji/Predavatelji bodo morda težje vzpostavili odnos in zagotovili takojšnje povratne informacije.Prilagajanje raznolikim učnim okoljem: Izziv: Prilagajanje učnih metod tradicionalnim in spletnim okoljem je lahko izziv. Vpliv: Učitelji/Predavatelji bodo morda morali razviti različne učne strategije in gradiva.Dosledna pedagogika: Izziv: Ohranjanje doslednega in kohezivnega učnega pristopa v obeh pristopih hkrati je lahko zahtevno. Vpliv: Učiteljem/Predavateljem bo morda težko zagotoviti, da so učne izkušnje usklajene in se dopolnjujejo.
Časovne omejitve: Izziv: Strogi urniki poučevanja in omejen čas za individualizirano delo lahko ovira obravnavanje posebnih potreb vsakega učečega se. Vpliv: Učitelji/Predavatelji imajo lahko težave pri zagotavljanju podpore in povratnih personaliziranih informacij.Izolacija in angažiranost: Izziv: Ohranjanje vključenosti in motivacije učečih se v spletnem okolju je lahko izziv zaradi potenciala za občutek osamljenosti. Vpliv: Učitelji/Predavatelji bodo morda morali raziskati inovativne načine za spodbujanje občutka skupnosti in sodelovanja.Tehnološka integracija: Izziv: Zagotavljanje nemotene integracije tehnologije v obe okolji lahko zahteva stalno strokovno izpopolnjevanje. Vpliv: Učitelji/Predavatelji lahko naletijo na težave pri prehodu med tradicionalnimi in spletnimi orodji.Upravljanje prilagodljivosti: Izziv: Prilagajanje raznolikim možnostim prisotnosti (osebno in na daljavo) ob zagotavljanju dosledne kakovosti poučevanja je lahko zahtevno. Vpliv: Učitelji/Predavatelji bodo morda morali biti prilagodljivi pri svojih metodah poučevanja, da bodo lahko upoštevali različne želje učečih se.