Naloga 1

Z uporabo informacij, opisanih v prejšnjem poglavju, se pogovorite in dogovorite s projektno skupino DAN o vprašanjih v drugem stolpcu naslednje tabele, nato pa izpolnite tretji stolpec tabele. Katera so področja, ki jih je treba takoj izboljšati?

FOKUSVIDIKI, KI JIH JE TREBA UPOŠTEVATIOPOMBE NA VAŠE ODGOVORE
Poglejte znotraj vsakega tematskega področja, na rezultate iz posameznih trditev, ki tvorijo poglavje.Ali obstajajo večje razlike v povprečnem odgovoru od ene trditve do druge?Če da, ali vas ta razlika preseneča? Kaj bi lahko bil osnovni vzrok/-i?
Ali obstajajo večje razlike v odzivih različnih skupin uporabnikov na posamezne trditve posebej?Če da, ali vas ta razlika preseneča? Kaj bi lahko bil osnovni vzrok/-i?

Določite prioritete in cilje akcijskega načrta

Ko ste pregledali rezultate šolskega poročila SELFIE WBL in vzpostavili skupno razumevanje med vsemi člani ekipe o izbranih vprašanjih in povezanih vidikih, ste zdaj pripravljeni določiti prednostne naloge in cilje akcijskega načrta.

Te prednostne naloge in cilji bi morali biti v skladu s splošnimi prednostnimi nalogami, ki jih je določila vaša šola, in jih dopolnjevati ter odražati politične pobude, ki so jih opredelili izobraževalni organi na lokalni/regionalni/nacionalni ravni. Pri razvrščanju prednostnih nalog vaše šole in določanju njenih ciljev lahko upoštevate tudi posebne pogoje (npr. nujnost obravnavanih zadev), omejitve (npr. potrebna sredstva, časovni okvir za izvedbo vseh nalog) ter širino in globino poseg, za katerega se lahko vaša šola zaveže (izvedljivost). Ko so splošne prednostne naloge in cilji opredeljeni in dogovorjeni s celotno projektno skupino DAN, lahko začnete razvijati podroben akcijski načrt, ki temelji na SELFIE WBL.

Za vsak prioritetni niz je treba določiti enega ali več ciljev. Cilji morajo biti skladni s prioriteto, merljivi in realni (SMART) ter usmerjeni v doseganje izboljšave oziroma optimizacije glede na ugotovitve iz prejšnjih korakov. Izpolnjevanje teh meril tvori hrbtenico za napredek vaše šole od trenutnega stanja glede uporabe digitalne tehnologije do strategij in praks, ki so učinkovitejše in inovativnejše.

Ena možnost za postopek določanja prednosti je uporaba Eisenhowerjeve matrike, druga pa model točkovanja UVE (ICE). Poglejte poglavje Dodatni viri, če jih ne poznate.