PRZECZYTAJ

W kontekście szkolnictwa zawodowego      i biorąc pod uwagę specyfikę zajęć odbywających się naprzemiennie w szkole i w zakładzie pracy, narzędzia cyfrowe odgrywają istotną rolę w powodzeniu procesu edukacyjnego.  

Narzędzia cyfrowe mają kluczowe znaczenie ponieważ umożliwiają ciągłe monitorowanie przebiegu edukacji, wspierają uczniów w procesie uczenia się i promują aktywne uczestnictwo w całym toku nauki. Narzędzie służy do zarządzania klasą, nauki w sferze teoretycznej i technicznej oraz strategicznego nadzoru na polu zawodowym.  

Narzędzia cyfrowe umożliwiają wymianę treści nauczania pomiędzy uczestnikami procesu edukacji. Możliwość efektywnego śledzenia postępów w nauce, ułatwia nauczycielom dostosowywanie materiałów, z których korzystają w procesie nauczania i wprowadzać zmiany w podejściu pedagogicznym, co pozwala wzbudzić większe zainteresowanie uczniów.  

Cele szczegółowe tego modułu obejmują:

  1. Umożliwienie uczniom uzyskania wszechstronnej wiedzy i praktycznych umiejętności korzystania z podstawowych narzędzi cyfrowych, właściwych dla ich szkolenia zawodowego i branży. Pozwala to na prowadzenie strategicznego nadzoru w ramach danej branży dostępnego dla wszystkich zainteresowanych (uczniów, nauczycieli, kierowników szkolenia w zakładzie pracy, współpracowników) 
  1. Pobudzenie wewnętrznej motywacji uczniów, poprzez zniwelowanie/zmniejszenie różnic między narzędziami cyfrowymi używanymi w zakładzie pracy i w szkole.  

Celem jest zwiększenie świadomości uczniów i uczynienie z nich dobrych praktyków/użytkowników środowiska narzędzi cyfrowych,  niezależnie od tego, czy jest to środowisko związane z edukacja szkolną czy zawodową. 

  1. Wzbudzenie zainteresowania pracą zespołową jako sposobem na podniesienie efektywności, a także na doskonalenie własnych umiejętności.

Przykłady umiejętności pracy zespołowej:

  • korzystanie ze wspólnych notatek z zajęć z przypomnieniami i uwagami – zobacz moduł „Edukacja techniczna w klasie” 
  • zarządzanie informacjami w ramach wspólnej przestrzeni cyfrowej, aby odpowiedni dokument znajdował się we właściwym miejscu (umowy, lekcje, oceny) – zobacz moduł „Edukacja techniczna w klasie” 
  • bieżące aktualizowanie własnego portfolio o nowe kompetencje i komentarze od nauczycieli i opiekunów szkolenia zawodowego.