Ćwiczenie 3: należy stworzyć środowisko współpracy, umożliwiając wszystkim zainteresowanym (szkołom zawodowym, uczniom, zakładom pracy) korzystanie z tego samego narzędzia.

Cel: „Uczniowie tworzą i uczestniczą”

To trzecie ćwiczenie ma na celu stworzenie optymalnych warunków uczenia się i wspierania pełnej koncentracji na danej czynności (psychologicznego stanu „flow”).

Obecnie w ramach szkolenia zawodowego uczniowie rozwijają świadomość swojego otoczenia. Znają, wybierają i wykorzystują narzędzia, którymi dysponują (podczas zajęć praktycznych i w zakładzie pracy). Wiedzą, które narzędzia są odpowiednie – i które najlepiej odpowiadają ich potrzebom – w ich obszarze aktywności. Stworzyli i rozwinęli własny zestaw narzędzi, który będzie ewoluował zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami. To czyni ich pełnoprawnymi uczestnikami i pozwala podnosić swoje umiejętności oraz „optymalizować” motywację w ramach swojego procesu edukacji.

Opanowanie wybranych przez uczniów narzędzi cyfrowych czyni ich „ekspertami w swoim środowisku zawodowym”, co umożliwia przeniesienie „doświadczenia użytkownika” w nowe obszary. 

Uczniowie mogą prowadzić odpowiednie działania edukacyjne (w ramach szkoleń, procedur, podsumowań, określonych tematów, innowacji branżowych) i są w stanie na ich podstawie stworzyć atrakcyjne i oczekiwane treści (raport ze stażu, napisanie pracy dyplomowej lub tematycznej, realizacja projektu), aby przedstawić je swoim instruktorom i nauczycielom w celu oceny. 

Monitorowanie szkolenia zawodowego przez zainteresowane strony odbywa się stopniowo i przejrzyście, umożliwiając wprowadzanie zmian w trakcie szkolenia, jeśli zajdzie taka potrzeba, aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby uczniów. Przy właściwym wsparciu, uczniowie z łatwością przyswajają dobre praktyki, szybko uzyskują poczucie kontroli swojego środowiska edukacyjnego i rozwijają się czując pewność siebie.

Idąc dalej, można uzyskać optymalną synergię pomiędzy uczniem, kulturą korporacyjną, a szerzej kulturą biznesową; ten zestaw cyfrowych narzędzi ucznia szkoły zawodowej może ułatwić mu nawiązanie kontaktu z firmami z własnej branży, ale może też pozwolić na nawiązywanie kontaktów i współpracy z partnerami biznesowymi w takich obszarach jak ewolucja zawodów, oferty stażów lub promocja określonych umiejętności. 

Ponadto, nawet jeśli nie są one uwzględnione w tym module, rozwiązania z zakresu rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej mogą również stanowić element narzędzi promujących zdobywanie wiedzy. Obecnie widzimy, że są one istotne w kontekście procesu uczenia się i zapobiegania zagrożeniom. Te nowe technologie ułatwiają obsługę techniczną określonych urządzeń, wykorzystywanych w praktyce zawodowej. Niektóre rozwiązania pozwalają także podejść do nabywania wiedzy teoretycznej w zabawny sposób lub odkryć nowe środowiska zawodowe. 

Jak zacząć? 

  • Należy zaprojektować i narysować infografikę, stworzyć listę różnych narzędzi cyfrowych, i pozwolić uczniom na na wymianę doświadczeń z rówieśnikami.
  • Na mapie myśli należy uwzględnić wszystkich zainteresowanych lub zapewnić im dostęp do platformy/zestawu narzędzi stworzonego przez ucznia, aby mógł uczestniczyć we wszystkich etapach praktycznej nauki zawodu i zaangażować się w codzienne życie zakładu pracy. 

Oczekiwany rezultat ćwiczenia: uczniowie są częścią procesu, są zaangażowani i przyczyniają się do rozwoju własnych umiejętności i procesu szkolenia.