DOBRE PRAKSE

Študija primera – Pilotno testiranje v šolskem centru Janeza Pavla II. v Zdzieszowicah na Poljskem

Kratka predstavitev primera

Šolski center Janeza Pavla II. v Zdzieszowicah na Poljskem je bil ena od 18 šol, kjer je bilo pilotno uporabljeno orodje SELFIE WBL. Pilot je bil izveden v Srednji tehniški šoli in Podružnični šoli I. stopnje. Obe šoli sta delovali različno:

  • Na tehniški šoli se učeči se učijo splošne predmete ter teoretično in praktično poklicno in strokovno izobraževanje v šoli 5 dni v tednu; na podružnični šoli se učeči se učijo splošne predmete v šoli, praktično poklicno in strokovno izobraževanje poteka pri mentorju v podjetju, teoretično poklicno in strokovno izobraževanje pa poteka na usposabljanjih za teoretične prekvalifikacije mladih delavcev.
  • Poklicno in strokovno izobraževanje učečih se na Tehniški šoli poteka v računalniških učilnicah.
  • Učeči se na podružnični šoli imajo težave pri dostopu do računalniških učilnic zaradi organizacije šole in velikosti učilnic.
  • Učeči se na Tehnični šoli imajo prakso 8 tednov v izobraževalnem ciklu, kar pomeni zelo redek stik z mentorji v podjetju. To vpliva na izbiro mentorja v podjetju za sodelovanje v študiji SELFIE WBL.

Cilji

Zaradi poklicev, za katere se usposabljajo učeči se, in modularnega poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki poteka v računalniških učilnicah, se je tako vodstvo kot učitelji/predavatelji zanimalo za ugotavljanje ravni usposobljenosti učečih se in učiteljev/predavateljev za uporabo digitalnih tehnologij pri poučevanju. Orodja IT se uporabljajo v poklicnem in strokovnem izobraževanju na šoli in v vsakem podjetju, ki sodeluje s šolo, zato je bilo pomembno diagnosticirati raven spretnosti udeležencev v učnem procesu. Samorefleksija SELFIE WBL to omogoča.

Pilot se je začel, ko so se vsi učeči se poučevali v učilnicah. V času samorefleksije se je oblika učenja spremenila v učenje na daljavo. To je neposredno vplivalo na rezultate samorefleksije. Orodje med drugim upošteva dejavnike, kot so število ur, preživetih pred računalnikom, orodja IT, ki se uporabljajo v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Pri primerjavi tradicionalnega učenja z učenjem na daljavo so razlike izrazite.

Dejavnost

Ker je šlo za pilotno orodje, je bilo učečim se in učiteljem/predavateljem težko razložiti potrebo po orodju. Po pogovorih z učitelji/predavatelji jih je več izjavilo, da bodo drugim učiteljem/predavateljem in učečim se pojasnili potrebo po izvedbi samorefleksije in jo izvajali v posameznih razredih. Organizator prakse je opravil razgovore z mentorji v podjetju, ki sodelujejo v izobraževalnem procesu.

Učitelji/Predavatelji so se po izbruhu pandemije in izvajanju pouka na daljavo premislili glede uporabe digitalnih tehnologij v izobraževanju. Ta situacija je spremenila odnos učiteljev/predavateljev in učečih se do orodij IT, ki se uporabljajo pri poučevanju.

Samorefleksija SELFIE WBL je precej obsežna. Pri samorefleksiji so učeči se in učitelji/predavatelji izpostavili veliko vprašanj. Težko jih je bilo mobilizirati za točne odgovore. Zato je potrebno učitelje/predavatelje seznaniti s časom, ki je potreben za izvedbo samorefleksije. Če je le mogoče, naj bo takratno delovanje šole organizirano tako, da bodo prosto odgovarjali na vsa vprašanja.

Šolska skupnost in mentor v podjetju bi morala biti pripravljena pred začetkom samorefleksije. Najboljši način je razgovor z učitelji/predavatelji in mentorji v podjetju, ki so vključen v študijo.

Rezultat in zaključek

Samorefleksija SELFIE WBL je omogočila ugotavljanje ravni digitalnega znanja in spretnosti učečih se in učiteljev/predavateljev. Samorefleksija je potekala ločeno na tehnični šoli in v podružnični šoli. stopnje. Tudi rezultati so bili različni. Izkazalo se je, da učeči se na tehnični šoli pogosteje uporabljajo digitalna orodja v učnem procesu. To je bil začetek organizacijskih sprememb v šoli in sprememb v zvezi z dvigovanjem digitalnih veščin učečih se.